Rabu, 07 Maret 2018

     Lutung Teken Kakua Mamaling Isen 

   
    Kacerita ada I Lutung masawitra ajak I Kakua. Sedek dina anu I Lutung mamaling isen di tegal Dukuh Kantrungan ngajak I Kakua. Sedeng iteha ngohkoh isen, saget teka dane Dukuh Kantrungan. I Lutung encol mekecos ka punyan kayune, sambilanga magending mapupuh Durma,

"Jero dukuh puniki jua pirengang,
I Kakua ia manyingid,
Di batan tengkulak,
Menek di kayu ia manyingid,
Ih dukuh Kantrungan,
Enyen alih iba jani".
   
    Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak. Bakatanga I Kakua, ia kijap - kijap, laut ejuka abana mulih.
    Teked jumah dane Dukuh ngaukin pianakne Luh Ayu Kantrungan, tur tundena ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggona lawar. I Kakua celepanga di krangkenge, tur encol ngalihang kulit bantal teken kulit biu kuning, manut pangidih I Kakua ring dane Dukuh.
     Tan pinaen saget teke I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel - ingkel, sambilanga ngraos, " Kaden wake iba suba bangka ? ". I Kakua masaut, " Uduh iba Lutung pelih pesan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar kaantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah - amahan. Ento iwasin Luh Ayu sedek ngaenang wake boreh ".
     I Lutung matolihan, sambilanga ngetel poosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi mabaos, " Duh Kakua tutugang legan ibane tekaning wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge ". Masaut I Kakua, " Nah, dong enggalang wake bukaang jelanan krangkenge", Disubane mabukak krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge. I Kakua nylisih pesu lantas ngancing krangkenge.
     Kacerita Ni Ayu Kantrungan tengkejut, rikala maekin krangkenge lakar nyemak I Kakua, tepukina ada Lutung di tengah krangkenge, Lantas nyeritin reramanne, "Bapa, wenten bojog ring krangkenge", keto raos Ni Ayune. Jero Dukuh Kantrungan ngenggalang ka krangkenge, "Bah sedeng melaha, ada Lutung mokoh luung pesan anggon olah - olahan". Keto pangandikan dane Jero Dukuh.
     I Lutung nimbal nyawis, " Inggih Jero Dukuh, mangdene uning yening ngolah ulam lutung mangda nenten pahit kadi kantawali, sampunang icena rah titiange medal. Mangdane titiang padem, tur olahan titiange rasane becik, puniki muncuk ikuh titiange bebbed antuk gilingan kapas miwah duk, usan kenten tunjel ikuh titiange".
     Gelisang satua encol dane Jero Dukuh Kantrungan medbed muncuk ikuh I Lutung, saha kaenjutin. Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah Jero Dukuhe. Makwewengan Jero Dukuh ngatonan umah nyane puun.
     Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin. Nampi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.
 


Kaketus saking satua : Lutung Mungli

Tidak ada komentar:

Posting Komentar