Senin, 19 Maret 2018


Lutung Teken Kekua

Masan Sayah I Lutung keweh ngalih amah, awanan awakne kanti berag aking.
Saget teka I Kekua ngajakin ngalih tongos pepek. Lantas ajaka dadua megat tukad nuju abian I Kaki Prodong. Teked di batan  biu mas gelah I Kaki Prodong I Lutung kipak - kipek. I Lutung ngempok biu mase lantas amaha. I Kekua ngantian duman biu di bongkol punyan biune. Kanti gelek - gelek paesne ngantiang, tusing masi baanga duman baan I Lutung. I Kekua kaciwa baan solahne I Lutung. I Lutung kedek kruak - kruek baan kendel maan nguluk - uluk I Kekua.
Dingeha ada munyin bojog I Kaki Prodong ngenggalan nyemak tumbak. I Lutung intipa laut tumbaka lambungne. I Lutung ulung maglebug kanti mati.
Keto upah anak demen mamaling tur melog - melog timpal.

Karingkes saking buku Pradnya Sari 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar