Senin, 19 Maret 2018


Sang Lanjana

Ada kedis madan Sang Lanjana. Nuju dine redite ia matemu ngajak Sang Muun.
Liu anak sane magarapan di carike bengong ningalin kampid Sang Muune lumbang. Lenan teken keto Sang Muun bulune samah, kewala ngelah solah demen ngadug - adug.
Soroh kedis ane cenik marasa keweh nandakin solahne Sang Muun. Madasar pasaduan kedis ane cenik - cenik Sang Lanjana dadi jengah. Lantas Sang Lanjana ngeka daya. Ajaka dadua matantang makeber.
Mara makruna Sang Muun suba marasa menang. Sada congkak Sang Muun ngakak ngedekin Sang Lanjana. Ia marasa tusing keweh ngalahang Sang Lanjana.
Suba makeber Sang Lanjana nyaru lantas menceg di duur tendas Sang Muune. Sube makelo makeber karasa Sang Muun kenyel. Sang Muun mareren. Mare keto Sang Lanjana keles uli encegane. Sang Lanjana mara makeber. Ngenah elah Sang Lanjana makeber sambilanga ngimbang di duur kayune. Ditu tepukina Sang Lanjana enu seger.
Krana keto Sang Muun ngaku kalah makeber. Keto pamuputne yening masolah degag tur demen gadug - adug. Beloge kalahanga baan daya.

Kaketus Saking Buku Pengembang Materi Belajar Siswa Aktif

Lutung Teken Kekua

Masan Sayah I Lutung keweh ngalih amah, awanan awakne kanti berag aking.
Saget teka I Kekua ngajakin ngalih tongos pepek. Lantas ajaka dadua megat tukad nuju abian I Kaki Prodong. Teked di batan  biu mas gelah I Kaki Prodong I Lutung kipak - kipek. I Lutung ngempok biu mase lantas amaha. I Kekua ngantian duman biu di bongkol punyan biune. Kanti gelek - gelek paesne ngantiang, tusing masi baanga duman baan I Lutung. I Kekua kaciwa baan solahne I Lutung. I Lutung kedek kruak - kruek baan kendel maan nguluk - uluk I Kekua.
Dingeha ada munyin bojog I Kaki Prodong ngenggalan nyemak tumbak. I Lutung intipa laut tumbaka lambungne. I Lutung ulung maglebug kanti mati.
Keto upah anak demen mamaling tur melog - melog timpal.

Karingkes saking buku Pradnya Sari 2

Rabu, 07 Maret 2018

     Lutung Teken Kakua Mamaling Isen 

   
    Kacerita ada I Lutung masawitra ajak I Kakua. Sedek dina anu I Lutung mamaling isen di tegal Dukuh Kantrungan ngajak I Kakua. Sedeng iteha ngohkoh isen, saget teka dane Dukuh Kantrungan. I Lutung encol mekecos ka punyan kayune, sambilanga magending mapupuh Durma,

"Jero dukuh puniki jua pirengang,
I Kakua ia manyingid,
Di batan tengkulak,
Menek di kayu ia manyingid,
Ih dukuh Kantrungan,
Enyen alih iba jani".
   
    Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak. Bakatanga I Kakua, ia kijap - kijap, laut ejuka abana mulih.
    Teked jumah dane Dukuh ngaukin pianakne Luh Ayu Kantrungan, tur tundena ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggona lawar. I Kakua celepanga di krangkenge, tur encol ngalihang kulit bantal teken kulit biu kuning, manut pangidih I Kakua ring dane Dukuh.
     Tan pinaen saget teke I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel - ingkel, sambilanga ngraos, " Kaden wake iba suba bangka ? ". I Kakua masaut, " Uduh iba Lutung pelih pesan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar kaantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah - amahan. Ento iwasin Luh Ayu sedek ngaenang wake boreh ".
     I Lutung matolihan, sambilanga ngetel poosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi mabaos, " Duh Kakua tutugang legan ibane tekaning wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge ". Masaut I Kakua, " Nah, dong enggalang wake bukaang jelanan krangkenge", Disubane mabukak krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge. I Kakua nylisih pesu lantas ngancing krangkenge.
     Kacerita Ni Ayu Kantrungan tengkejut, rikala maekin krangkenge lakar nyemak I Kakua, tepukina ada Lutung di tengah krangkenge, Lantas nyeritin reramanne, "Bapa, wenten bojog ring krangkenge", keto raos Ni Ayune. Jero Dukuh Kantrungan ngenggalang ka krangkenge, "Bah sedeng melaha, ada Lutung mokoh luung pesan anggon olah - olahan". Keto pangandikan dane Jero Dukuh.
     I Lutung nimbal nyawis, " Inggih Jero Dukuh, mangdene uning yening ngolah ulam lutung mangda nenten pahit kadi kantawali, sampunang icena rah titiange medal. Mangdane titiang padem, tur olahan titiange rasane becik, puniki muncuk ikuh titiange bebbed antuk gilingan kapas miwah duk, usan kenten tunjel ikuh titiange".
     Gelisang satua encol dane Jero Dukuh Kantrungan medbed muncuk ikuh I Lutung, saha kaenjutin. Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah Jero Dukuhe. Makwewengan Jero Dukuh ngatonan umah nyane puun.
     Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin. Nampi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.
 


Kaketus saking satua : Lutung Mungli